Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства (ЛИМСУ) към ЦИЕС е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) по БДС EN ISO/ IEC 17025.