Извършена е подготовка на документация, оценка на място от ИА БСА и преакредитация на четири от бизнес направленията на фирмата. Обновени са сградите на Лабораторията за изпитване на строителни продукти и за реакция на огън.