Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД организира тридневно обучение за служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, което беше проведено на територията на централата през месец май 2016 г.

Курсът, с изразена практическа насоченост, се проведе в рамките на два модула, предназначени за ръководителите на лаборатории и лабораторните специалисти на компанията. Лектор на първия модул на тема „Методи за вземане на проби от води и отпадъци“ беше Доц. Лидия Мишева, ръководител лаборатория към Институт по почвознание агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. Основните теми на обсъждане бяха хигиенните изисквания към качествата на питейните води и водоснабдяването, стандарти, пробовземни устройства, техники на пробовземане и специфични правила за вземане на проби.

В рамките на втория модул на курса бяха разгледани техническите изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 по отношение на метрологична проследимост, калибриране на еталони и средства за измерване, интервали на рекалибриране, и др. Обучението предостави теоретични знания и примери за това как една лаборатория за изпитване трябва да докаже изпълнение на изискванията. Както и на първия модул, лекторът на обучението Димка Иванова, ръководител лаборатория „Пехливанов Инженеринг“, е специалист с доказана компетентност и опит.

 Obuch KonturGlobul CTEC 1

 Obuch KonturGlobul CTEC 2

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top