Уважаеми дами и господа,

Ако Вашето предприятие е допустим кандидат и имате интерес да кандидатствате по:

ОП „Иновации и конкурентоспособност”
процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

ние от "Център за изпитване и европейска сертификация" (ЦИЕС) ЕООД можем да Ви бъдем полезни със следните дейности:

 
 • Обследване за енергийна ефективност
 • Изготвяне на доклад от обследване за енергийна ефективност
 
   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:


Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:

B „Добивна промишленост“,
C „Преработваща промишленост“,
D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ ,
E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
F „Строителство“.

   ФИНАНСИРАНЕ:


% на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25-50 %
Минималният размер на заявената БФП по всеки индивидуален проект е 500 000 лева.
Максималният размер на БФП по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 2 500 000 лева.

   ДУПУСТИМИ РАЗХОДИ:


ЕЛЕМЕНТ А (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН)

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства ) и СМР на производствени сгради, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност (енергиен одит) следва да е извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и да е изготвено преди подаване на проектното предложение.

ЦИЕС ЕООД е именно такова лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.

Важно: За да сте допустим кандидат по процедурата, проектът Ви трябва да се основава на мерки, препоръчани в енергийния одит по образец.

За подробна информация за извършване на енергиен одит по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", може да се свържете с нас на тел.: 042 620368, моб.: 0887 571306 - Дея Андронова и на e-mail: andronova@ctec-sz.com

ЕЛЕМЕНТ Б

 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
  Разходи за одит на проекта;
 • Разходи за публичност и визуализация.

Другата дейност, с която можем да Ви съдействаме при кандидатстване по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" е:

   
 • Услуги по въвеждане и сертификация на системи за управление на енергията по стандарта ISO 50001

За повече информация за сертификация на системи за управление на енергията, може да се свържете с нас на тел.: 042 620368, моб.: 0889 383959 - Даниела Иванова и на e-mail: d.ivanova@ctec-sz.com

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.com

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top