Сега, когато необходимостта от спирането на изменението на климата налага бързи и адекватни мерки за защита на околната среда, схемата EMAS на ЕС е актуален инструмент чрез който организациите могат както да оценят, така и да намалят своето въздействие върху околната среда.

 

Именно на тема "Изискванията на Регламент (ЕО) – схема за управление по околната среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане" беше двудневното обучение проведено на 20 и 21 февруари 2020 г. от Центъра за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД.

 

Обучението имаше за цел участниците да бъдат запознати с ползите от въвеждането на EMAS и стъпките за регистрацията по EMAS. Бяха разгледани всички нормативни документи (регламенти), свързани със схемата за управление на околната среда и одит, както и практическото им прилагане.

 

Курсът беше насочен към ВиК дружества, които са осъзнали необходимостта от подобряване на управлението по околна среда, който е един непрекъснат процес, водещ съответно и до подобряване на резултатността спрямо околната среда.

 

Поради големия интерес към курса, ЦПО към ЦИЕС предстои да организира повторно обучение.

EMAS CTEC 1

 EMAS CTEC 2