Преди Вашите строителни продукти да бъдат пуснати на пазара е необходимо да докажете, че те отговарят на приложимите нормативни изисквания.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

  В зависимост от това дали продуктите, които произвеждате отговарят на хармонизирани стандарти или на национални изисквания, могат да се разграничат два начина на оценяване.

  • Ако за произвеждания от Вас продукт има влязъл в сила хармонизиран стандарт, въз основа на сертифициране от страна на ЦИЕС ЕООД съгласно Регламент (ЕС) 305/2011, Вие можете да съставите декларация за експлоатационни показатели и да поставите СЕ маркировка. Процесът на сертифициране и поставянето на СЕ маркировка върху продуктите удостоверява именно съответствието им с изискванията на хармонизираните европейски стандарти.
  • Ако за Вашия строителен продукт няма влезли в сила хармонизирани стандарти, то той подлежи на оценяване за съответствие с националните изисквания. В случая, когато продуктът попада в Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустойството, проведената процедура по сертификация от ЦИЕС ЕООД, Ви дава възможност да издадете декларация за характеристиките на продукта и да го пуснете на българския пазар. 
 • Базови документи и информация

   

   

 • Ползите за вас

  В регулирана област, изпитването и сертифицирането на продукта е задължително и помага да се избегнат щети, финансов риск и накърняване на имиджа. Сертификацията е предпоставка за реализиране на продукта на пазара и е конкурентно предимство за производителя. Конкретните ползи от сертификацията са:

  • Сигурност за производителя, че продуктите отговарят на приложимите нормативни изисквания;
  • Гаранция за клиента, че продуктът е надежден и безопасен;
  • Повишена конкурентоспособност спрямо другите продукти;
  • Възможност за завоюване на нови пазари. 
 • Защо да изберете ЦИЕС?

  От 2007 г. ЦИЕС е нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване на строителни продукти /NB 1871/ в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ЕИО, а след отмяната й през 2013 г. - орган за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Приложение V на Регламент (ЕС) 305/2011. Наред с това е оправомощен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извършва оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания. 

 • Референции от клиенти

  Полипласт Выражаем Вашей компании искреннюю благодарность за проводенный наблюдательный аудит на соответствие системы производственного контроля требованиям строительных норм и европейских технических спецификаций. Аудит был проведен на высоком профессиональном уровне в обстановке доброжелательности, компетентности и взаимопонимания.  Мы высоко ценим сотрудничество с Вами, и надеемся на продолжение взаимовыгодной и продуктивной работы.

   

  Wienerberger  “The current reference is issued in favour of the company Center for Testing and European Certification (CTEC), NB 1871 about a service offer by them: certification of our products according to European technical specifications – clay masonry units. We are working with CTEC since 2005. Our long-lasting partnership is based on their professionalism and loyalty.”

   

  SIS BG “The current reference is issued by SIS BG to company Center for Testing and European Certification to express a great satisfaction from the services provided by CTEC LTD according to contract for certification of traffic and road signs and lights.”

 • Групи строителни продукти в обхвата за сертификация

  Групи строителни продукти в обхвата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти:

  Комини, димоотводи и специфични продукти

  Цимент, вар, и други хидравлични свързващи вещества:

  • строителна вар;

  Добавъчни материали за:

  •  бетони и разтвори;
  •  битумни смеси и смеси за повърхностна обработка на пътища;
  •  несвързани и хидравлично свързани смеси;
  •  скален материал за хидротехническо строителство;
  •  баластра за железопътни линии;
  •  фини фракции за битумни смеси и повърхностна обработка на пътища;
  •  фини фракции за бетони и разтвори;

  Продукти за бетони и разтвори:

  • химични добавки за бетони и разтвори;
  • продукти и системи за възстановяване и предпазване на бетонни конструкции;

  Продукти за зидария:

  • тухли и блокове за зидария, плътни или с кухини, с или без топлоизолация - I категория;
  • строителни  разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставени като суха смес или готов разтвор;

  Цимент:

  • обикновен цимент: портландцимент, комбиниран портландцимент, шлаков цимент, пуцоланов цимент 
  • специални цименти 
  • калциево - алуминатни цименти 
  • цимент за зидария 

  Продукти и системи/комплекти за хидроизолация:

  • хидроизолационни листове;
  • покривни листове;

  Продукти/системи за топлоизолация:

  • продукти от менерална вата
  • продукти от експандиран полистирен
  • продукти от експандиран полистирен
  • външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка /ETICS/

  Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация:

  • битумни смеси;
  • пътен битум;
  • полимер модифициран битум;
  • битумни емулсии;
  • стълбове за осветление;
  • светлоотразяващи кабари;
  • постоянни пътни знаци, стълбчета за отклоняване на движението, направляващи стълбчета, светофари, неподвижни предупредителни светлинни източници, постоянни предупредителни устройства, различни неподвижно монтирани табла за пешеходни зони или за зони за пътни превозни средства;

  Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти:

  • плочи с кухини; фундаментни пилоти; мачти и стълбове; кутиеобразни елементи за канали; оребрени подови елементи; линейни конструктивни елементи; специални покривни елементи; подови плочи за подови системи; готови бетонни гаражи; елементи за фундаменти; елементи за стени; елементи за мостове; стълби;

  Геопродукти - геосинтетика, геотекстил, използвани за:

  • прегради за течности и газове;
  • защитен слой;
  • дренаж и/или филтрация;
  • армировка;

  Продукти за метални конструкции:

  • метални профили за метални конструкции и за комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции;
  • строителни елементи за метални конструкции – готови метални продукти като ферми, греди, колони и др.

   

  Комплекти системи оставащ неносещ кофраж от кухи блокове и/или панели от изолационен материал Облицовки на външни и вътрешни стени и тавани Еластични и текстилни настилки

   

  Продукти от монолитна дървесина за дървени конструкции:

  • дървени плочи (панели) от монолитна и многослойна дървесина;
  • елементи и комплекти;

   

  ЦИЕС е оправомощен от МРРБ да извършва оценяване на съответствието на следните строителни продукти, определени с национални изисквания, съгласно Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно:

  • бетон, изготвен в заводски условия;
  • външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS);
  • окислени битуми.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.