Ако сте производител на текстилни изделия, включително на маски за широка употреба, ние Ви предлагаме оценка на техническата документация и лабораторни изпитвания съгласно изискванията на CWA 17553:2020. След извършена оценка и издаден доклад от оценка, издаваме доброволен сертификат и доброволна сертификатна марка CTECcert.

Стандартизационнният документ CWA 17553: 2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ предоставя минималните изисквания за проектиране, производство и оценка на ефективността на маските за обща употреба в общността, предназначени за потребители, единични или многократно използвани. Той е достъпен за безплатно изтегляне от уебсайта на CEN и CENELEC https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-004.aspx и от уебсайтовете на националните членове на CEN (за България - https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:113568)

 

Маските за обща употреба, посочени в този документ, не се вписват като медицинско изделие в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745, нито като лично предпазно средство (ЛПС) в рамките на обхват на Регламент (ЕС) 2016/425. Те не подлежат на задължителна оценка на съответствието от нотифицирани органи, но трябва да имат определени характеристики и да преминат лабораторни изпитвания съгласно Стандартизационния документ CWA 17553:2020.