Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Проверете дали вашите продукти отговарят на приложимите стандарти.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

За да сте сигурни в качеството
и безопасността на
Вашите продукти

ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Машини

ОБУЧЕНИЯ

За да повишите Вашата квалификация и да сте успешни

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

ЦИЕС

изпитване и сертификация
изпитване и сертификация

ЦИЕС е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


Нотифициран орган сме с номер 1871 за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО, Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Регламент (ЕС) 2016/425 - Лични предпазни средства.

Извършваме изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

 

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката, без сферата на храните и горивата.

 

 

 
::Издадени сертификати за строителни продукти и системи за управление

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИ

 
::Квалификации, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
::Европейски директиви и регламенти в обхвата ни на нотификация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 
::Новини за предстоящи събития и последни новости от дейността ни

АКТУАЛНО

Личните предпазни средства (ЛПС) ни предпазват от рискове за здравето и безопасността както на работното ни място, така и в ежедневието ни.

Последните събития, свързани с COVID-19, превърнаха дихателната защита във важна част от грижата за здравето ни.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

  В най-новата лаборатория на ЦИЕС за лични предпазни средства се извършват изпитвания на основните характеристики на трите вида маски: филтриращи, медицински и текстилни.

  Лабораторното оборудване е предназначено за изпитване най-вече на филтриращите полумаски тип FFP съгласно БДС EN 149:2001+A1 по следните точки от стандарта:

  • Проникване на филтъра, т.8.11
  • Кондициониране чрез симулиране на употреба, 8.3.1
  • Кондициониране при температура и въздействие на поток, 8.3.2 и 8.3.4

Предвид създалата се  ситуация с корона вируса в Европа, CEN, Европейският комитет по стандартизация, след спешното искане от Европейската комисия, Брюксел, 17 юни 2020 г.  разработи ново споразумение относно маските за обща употреба, който документ днес е на разположение безплатно. Маската обща употреба  не е FFP маска или медицинска маска. Тя е предназначена за носене от населението в обществени пространства.

Поради тази причина Европейската комисия установи спешната необходимост от хармонизиране на характеристиките и методите за изпитване на маските за обща употреба на ниво:
- Минимални изисквания за ефективност
- Спецификация на подходящи методи за изпитване
- Препоръки за употреба

Маските за обща употреба не подлежат на задължителна оценка на съответствието от нотифицирани органи или лаборатории. Техният дизайн, в съответствие с приетите най-добри практики и контрол на качеството на продукцията, остава отговорност на производителя. Може да се наложи производителят да отиде в лаборатория, за да провери необходимите характеристики. Покритието за лице на общността, посочено в този документ, не се вписва в медицинско изделие (DM) в обхвата на Директива 93/42/ЕИО или Регламент (ЕС) 2017/745, нито се вписва в лични предпазни средства (ЛПС) в рамките на обхват на Регламент (ЕС) 2016/425.

Новият Стандартизационен документ CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ предоставя минималните изисквания за проектиране, производство и оценка на ефективността на покритията за лице в общността (маски за обща употреба), предназначени за потребители, единични или многократно използвани. Той е достъпен за безплатно изтегляне от уебсайта на CEN и CENELEC https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-004.aspx и от уебсайтовете на националните членове на CEN (за България -

Моля, напишете точното име на фирма.

Водещ одитор
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 13485
Адрес: Абас Емин 79, 6000 Охрид, Македония
тел./факс.: (+ 389 46) 255 594
моб.: +389 (70) 249 176
e-mail: vele.temelkoski@mqs.com.mk


Viktor Shetzov

Моб.: +380688493694
E-mail: vityashevcov1@gmail.com

 

Визитка: Специалност "Автоматика, телемеханика и комуникации"
      &

Декларация за поверително третиране на личните данни

 

При осъществяване на дейността си по необходимост събираме и обработваме от Вас лични данни, предимно касаещи физическата Ви идентичност – имена, адрес, ЕГН, а също и други, предвидени в нормативен акт или необходими за изпълнението на такъв акт лични данни, както и лични данни, които доброволно ни предоставяте с цел осъществяване на трудова дейност, получаване на услуга/стока или друго съдействие. Също така е възможно да получим данни за Вас от наши контрагенти, от държавни органи, от лица, натоварени с държавни и/или обществени функции или по друг повод.

 

Ние гарантираме поверителност на Вашите лични данни.                         &

 • инж. Благовеста Шинева, Управител на ЦИЕС ЕООД, Моб. +359 887 598 697

 • инж. Христина Ангелова, Ръководител Лаборатория за изпитване на строителни продукти, Моб. +359 887 959 265

 • инж. Миряна Ламбова, Ръководител отдел Оценяване на строителни продукти, Моб. +359 889 487 956