Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Проверете дали вашите продукти отговарят на приложимите стандарти.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

За да сте сигурни в качеството
и безопасността на
Вашите продукти

ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Машини

ОБУЧЕНИЯ

За да повишите Вашата квалификация и да сте успешни

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

ЦИЕС

изпитване и сертификация
изпитване и сертификация

ЦИЕС е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


Нотифициран орган сме с номер 1871 за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО, Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Регламент (ЕС) 2016/425 - Лични предпазни средства.

Извършваме изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

 

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката, без сферата на храните и горивата.

 

 

 
::Издадени сертификати за строителни продукти и системи за управление

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИ

 
::Квалификации, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
::Европейски директиви и регламенти в обхвата ни на нотификация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 
::Новини за предстоящи събития и последни новости от дейността ни

АКТУАЛНО

Преди Вашите строителни продукти да бъдат пуснати на пазара е необходимо да докажете, че те отговарят на приложимите нормативни изисквания.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

  В зависимост от това дали продуктите, които произвеждате отговарят на хармонизирани стандарти или на национални изисквания, могат да се разграничат два начина на оценяване.

  • Ако за произвеждания от Вас продукт има влязъл в сила хармонизиран стандарт, въз основа на сертифициране от страна на ЦИЕС ЕООД съгласно Регламент (ЕС) 305/2011, Вие можете да съставите декларация за експлоатационни показатели и да поставите СЕ маркировка. Процесът на сертифициране и поставянето на СЕ маркировка върху продуктите удостоверява именно съответствието им с изискванията на хармонизираните европейски стандарти.
  • Ако за Вашия строителен продукт няма влезли в сила хармонизирани стандарти, то той подлежи на оценяване за съответствие с националните изисквания. В случая, когато продуктът попада в Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустойството, проведената процедура по сертификация от ЦИЕС ЕООД, Ви дава възможност да издадете декларация за характеристиките на продукта и да го пуснете на българския пазар. 
 • Базови документи и информация

   

   

 • Ползите за вас

  В регулирана област, изпитването и сертифицирането на продукта е задължително и помага да се избегнат щети, финансов риск и накърняване на имиджа. Сертификацията е предпоставка за реализиране на продукта на пазара и е конкурентно предимство за производителя. Конкретните ползи от сертификацията са:

  • Сигурност за производителя, че продуктите отговарят на приложимите нормативни изисквания;
  • Гаранция за клиента, че продуктът е надежден и безопасен;
  • Повишена конкурентоспособност спрямо другите продукти;
  • Възможност за завоюване на нови пазари. 
 • Защо да изберете ЦИЕС?

  От 2007 г. ЦИЕС е нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване на строителни продукти /NB 1871/ в съответствие с изискванията на Директива 89/106/ЕИО, а след отмяната й през 2013 г. - орган за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Приложение V на Регламент (ЕС) 305/2011. Наред с това е оправомощен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извършва оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания. 

 • Референции от клиенти

  Полипласт Выражаем Вашей компании искреннюю благодарность за проводенный наблюдательный аудит на соответствие системы производственного контроля требованиям строительных норм и европейских технических спецификаций. Аудит был проведен на высоком профессиональном уровне в обстановке доброжелательности, компетентности и взаимопонимания.  Мы высоко ценим сотрудничество с Вами, и надеемся на продолжение взаимовыгодной и продуктивной работы.

   

  Wienerberger  “The current reference is issued in favour of the company Center for Testing and European Certification (CTEC), NB 1871 about a service offer by them: certification of our products according to European technical specifications – clay masonry units. We are working with CTEC since 2005. Our long-lasting partnership is based on their professionalism and loyalty.”

   

  SIS BG “The current reference is issued by SIS BG to company Center for Testing and European Certification to express a great satisfaction from the services provided by CTEC LTD according to contract for certification of traffic and road signs and lights.”

 • Групи строителни продукти в обхвата за сертификация

  Групи строителни продукти в обхвата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти:

  Комини, димоотводи и специфични продукти

  Цимент, вар, и други хидравлични свързващи вещества:

  • строителна вар;

  Добавъчни материали за:

  •  бетони и разтвори;
  •  битумни смеси и смеси за повърхностна обработка на пътища;
  •  несвързани и хидравлично свързани смеси;
  •  скален материал за хидротехническо строителство;
  •  баластра за железопътни линии;
  •  фини фракции за битумни смеси и повърхностна обработка на пътища;
  •  фини фракции за бетони и разтвори;

  Продукти за бетони и разтвори:

  • химични добавки за бетони и разтвори;
  • продукти и системи за възстановяване и предпазване на бетонни конструкции;

  Продукти за зидария:

  • тухли и блокове за зидария, плътни или с кухини, с или без топлоизолация - I категория;
  • строителни  разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставени като суха смес или готов разтвор;

  Цимент:

  • обикновен цимент: портландцимент, комбиниран портландцимент, шлаков цимент, пуцоланов цимент 
  • специални цименти 
  • калциево - алуминатни цименти 
  • цимент за зидария 

  Продукти и системи/комплекти за хидроизолация:

  • хидроизолационни листове;
  • покривни листове;

  Продукти/системи за топлоизолация:

  • продукти от менерална вата
  • продукти от експандиран полистирен
  • продукти от експандиран полистирен
  • външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка /ETICS/

  Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация:

  • битумни смеси;
  • пътен битум;
  • полимер модифициран битум;
  • битумни емулсии;
  • стълбове за осветление;
  • светлоотразяващи кабари;
  • постоянни пътни знаци, стълбчета за отклоняване на движението, направляващи стълбчета, светофари, неподвижни предупредителни светлинни източници, постоянни предупредителни устройства, различни неподвижно монтирани табла за пешеходни зони или за зони за пътни превозни средства;

  Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти:

  • плочи с кухини; фундаментни пилоти; мачти и стълбове; кутиеобразни елементи за канали; оребрени подови елементи; линейни конструктивни елементи; специални покривни елементи; подови плочи за подови системи; готови бетонни гаражи; елементи за фундаменти; елементи за стени; елементи за мостове; стълби;

  Геопродукти - геосинтетика, геотекстил, използвани за:

  • прегради за течности и газове;
  • защитен слой;
  • дренаж и/или филтрация;
  • армировка;

  Продукти за метални конструкции:

  • метални профили за метални конструкции и за комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции;
  • строителни елементи за метални конструкции – готови метални продукти като ферми, греди, колони и др.

   

  Комплекти системи оставащ неносещ кофраж от кухи блокове и/или панели от изолационен материал Облицовки на външни и вътрешни стени и тавани Еластични и текстилни настилки

   

  Продукти от монолитна дървесина за дървени конструкции:

  • дървени плочи (панели) от монолитна и многослойна дървесина;
  • елементи и комплекти;

   

  ЦИЕС е оправомощен от МРРБ да извършва оценяване на съответствието на следните строителни продукти, определени с национални изисквания, съгласно Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно:

  • бетон, изготвен в заводски условия;
  • външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS);
  • окислени битуми.

 

Отзиви

Клиентите за нас
Клиентите за нас

“Убедихме се, че фирмата разполага с висококвалифициран персонал,

както и с необходимата измервателна апаратура за извършване на енергийните одити”

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
“Настоящата референция се издава на „Център за изпитване

и европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора в уверение на това,

че изпълнява коректно своите задължения по Поръчка за доставка за

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Възлаганите

дейности се изпълняват винаги компетентно, експедитивно и качествено,

в пълно съотвествие с нашите изисквания.”

Аурубис България АД
„В качеството си на изпълнителен директор на „Пътстрой – 92“ АД,

искам да изразя нашата признателност и искрена благодарност

към Вас по повод изключително ползотворното ни сътрудничество

във връзка с поддържане на високи стандарти при оценяване съответствието

на произвежданите от Дружеството строителни продукти.“

Пътстрой-92 АД, София
Д-р инж. Петко Николов
“The current reference is issued in favour of the company Center for

Testing and European Certification (CTEC), NB 1871 about a service offer by them:

certification of our products according to European technical specifications – clay

masonry units. We are working with CTEC since 2005. Our long-lasting partnership is based

on their professionalism and loyalty.”

Wienerberger
"Выражаем Вашей компании искреннюю благодарность за

проводенный наблюдательный аудит на соответствие системы

производственного контроля требованиям строительных норм и

европейских технических спецификаций. Аудит был проведен на высоком

профессиональном уровне в обстановке доброжелательности,

компетентности и взаимопонимания. "

Полипласт
“The current reference is issued by SIS BG to company

Center for Testing and European Certification to express a great satisfaction

from the services provided by CTEC LTD according to contract for certification of traffic

and road signs and lights.”

SIS BG
„Бих желала да изразя нашето позитивно отношение за извършените

дейности от ЛИМСУ-Стара Загора,

както и високата компетентност на персонала, провеждащ тестовете

на машините ни“

AIGER Engineering Ltd
“Management and technical team of Elcom express satisfaction with highly

constructive and effective cooperation with Center for Testing

and European Certification, Stara Zagora, Bulgaria (CTEC) regarding

the realization of testing on our products in accordance with European

directives and harmonized standards”

ЕLCOM, Serbia
“При съвместната ни работа, имахме възможност да се уверим,

че сме направили точния избор. Квалифицирани и опитни специалисти

извършиха пробовземане и анализ на прах от въздуха на работните

места на производствения отдел”

AББ България ЕООД
“Органът за контрол от вид А към “ЦИЕС” извърши качествено и в договорения срок

възложената първоначална проверка и годишен контрол за съответствие на детските площадки,

съгласно изискванията на Наредба 1/12.01.2009 г”.

OMВ България ООД
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД София, Мрежови експлоатационен

район Пловдив дава настоящото удостоверение като потвърждение на това,

че на фирмата е възложена и е изпълнена обществена поръчка,

съгласно сключен договор, с предмет: „Изпитване на електрозащитни средства,

използвани в обектите на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив ....за срок от една година. “

ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив
„Като орган за контрол от вида А, явяващ се трета независима страна,

ние се убедихме в неговата безпристрастна и точна преценка относно резултатите

на контролираните обекти.“

Билла България
„През месец август 2013 година ни предстои ресертификационен одит

и със сигурност ще предпочетем отново услугите на

дългогодишния ни партньор ЦИЕС ЕООД.”

“Строителство и монтаж” ООД
„Областна Администрация Стара Загора изразява своето положително отношение

и оценя като професионална работата си с  ЦИЕС ЕООД.

Издаденият сертификат удостовери съответствието на системата ни

за управление на качеството с изискванията на ISO 9001:2008

и създаде реална възможност да подобрим работата си между

отделните звена, както и услугите, предоставяни на гражданите на областта.“

Областна администрация Стара Загора
“При провеждането на одитите от голямо значение се оказаха

богатия практически опит и компетентност на одиторите…”

„Балбок Инженеринг” АД
„За нас е от голямо значение... да сме винаги запознати

с новостите в нормативната уредба и именно затова сме избрали ЦПО към ЦИЕС,

защото преди всичко са добри професионалисти”

„Козирог – Д” ООД
AUTHOR POSITION
“Лекторите на ЦИЕС ЕООД са винаги на ниво, изключително компетентни.

Използват се визуални и интерактивни средства за обучение,

което прави обучението много полезно и при прилагането му в практиката”

Прогрес АД

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.