Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Проверете дали вашите продукти отговарят на приложимите стандарти.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

За да сте сигурни в качеството
и безопасността на
Вашите продукти

ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Машини

ОБУЧЕНИЯ

За да повишите Вашата квалификация и да сте успешни

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

ЦИЕС

изпитване и сертификация
изпитване и сертификация

ЦИЕС е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


Нотифициран орган сме с номер 1871 за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО, Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Регламент (ЕС) 2016/425 - Лични предпазни средства.

Извършваме изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

 

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката, без сферата на храните и горивата.

 

 

 
::Издадени сертификати за строителни продукти и системи за управление

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИ

 
::Квалификации, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
::Европейски директиви и регламенти в обхвата ни на нотификация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 
::Новини за предстоящи събития и последни новости от дейността ни

АКТУАЛНО

ЧЕСТИТ 15 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

С най-добри пожелания за успешни проекти, проспериращ бизнес, много радост, здраве и лично щастие!
Отдел "Строителни продукти"                                                                                                                                                                                                                             Дирекция "Технически правила и норми"
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Trakiiski universitet logo

УВАЖАЕМА ИНЖ. ШИНЕВА,

От името на ръководството, на академичната общност на Тракийски университет - Стара Загора и лично от мое име отправям най-сърдечно поздрави към Вас и Вашия екип по подов
15-тата годишнина от основаването на "Център за изпитване и европейска сертификация".
Споделяме Вашия празник и повод за гордост от престижа на Вашата компания в сферата на изпитванията, сертификацията и контрола на качеството на българския пазар.
Вашата активна дейност, компетентност и оценка са гарант, както за качество на продуктите и услугите за нас, потребителите, така и за ефективност на производството за производителите.
Високата квалификация, професионалната информираност и иновативност на специалистите във Вашата компания са капиталът, чрез който поддържате европейски стандарти за сигурност и ефективност за българските фирми и бизнес.
Уверени сме, че ползата, която носи Вашата дейност за българското обшество ще бъде база за нарастващ имидж на Вашата компания в бъдеще.
От името на академичната общност на Тракийски университет пожелавам на Вас и Вашия екип здраве, нестихваща енергия, благополучие и нови професионални върхове!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

проф.двмн Иван Въшин
Ректор на Тракийски университет
Стара Загора

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ШИНЕВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с 15-ата годишнина на Център за изпитване и европейска сертификация!
Вашият всеотдаен труд в сферата на изпитването и сертификацията на продукти, енергийната ефективност, обученията, контрола и техническия надзор на съоръжения превърна ЦИЕС-Стара Загора в една от водещите фирми в тази област у нас.
Високият професионализъм и енергия, които влагате във всяко Ваше начинание, заслужават уважение и респект.Вие спечелихте доверието на българския бизнес не само от региона, но и в цялата страна, защото винаги откликвате на неговите потребности.
Пожелавам Ви много професионални успехи, удовлетворение, признание и уважение за отговорната Ви работа.

Гергана Микова
Областен управител на област Стара Загора

 

 

УВАЖАЕМА ИНЖЕНЕР ШИНЕВА,

Приемете от името на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и от мое лично, най-искрени поздравления по повод 15-ата годишнина от основаването на "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД!
Още от самото му създаване центъра се открои с иновативния си подход, както и добрите практики и механизми, с които борави. Днес, 15 години по-късно, не спирайки да се развива и надгражда, той се е утвърдил като един от най-добрите в своята област. Убеден съм, че ще продължавате да изпълнявате служебните си ангажименти със същата отговорност и професионализъм и занапред.
Бих искал да използвам случая, за да Ви уверя, че Държавната агенция за метрологичен и технически мадзор ще продължи да подкрепя всички Ваши инициативи, които са значими и важни като дейност за напредъка на българската икономика.

Честит празник и успежна и ползотворна работа!

Петър Горновски
Председател на ДАМТН

 

dimas logo

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШИНЕВА,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 15-тата годишнина от основаването на "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД.
Възползвам се от случая да пожелая на Вас и Вашите колеги здраве и вдъхновение от новите предизвикателства, и да благодаря за отзивчивостта и професионализма!
Надявам се и занапред да продължим нашето ползотворно сътрудничество!
Честита годишнина!

Габриела Николова - Григорова
ДИМАС АД

 

 Hespa logo

Честит рожден ден, приятели от ЦИЕС ЕООД!

Вашата компания се отличава с чар, професионализъм и коректност.
Ние сме щастливи да работим с Вас, да си сътрудничим и подкрепяме.
За много години и успех!

От Екипа на "ХЕСПА" ООД

   

Отзиви

Клиентите за нас
Клиентите за нас

“Убедихме се, че фирмата разполага с висококвалифициран персонал,

както и с необходимата измервателна апаратура за извършване на енергийните одити”

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
“Настоящата референция се издава на „Център за изпитване

и европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора в уверение на това,

че изпълнява коректно своите задължения по Поръчка за доставка за

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Възлаганите

дейности се изпълняват винаги компетентно, експедитивно и качествено,

в пълно съотвествие с нашите изисквания.”

Аурубис България АД
„В качеството си на изпълнителен директор на „Пътстрой – 92“ АД,

искам да изразя нашата признателност и искрена благодарност

към Вас по повод изключително ползотворното ни сътрудничество

във връзка с поддържане на високи стандарти при оценяване съответствието

на произвежданите от Дружеството строителни продукти.“

Пътстрой-92 АД, София
Д-р инж. Петко Николов
“The current reference is issued in favour of the company Center for

Testing and European Certification (CTEC), NB 1871 about a service offer by them:

certification of our products according to European technical specifications – clay

masonry units. We are working with CTEC since 2005. Our long-lasting partnership is based

on their professionalism and loyalty.”

Wienerberger
"Выражаем Вашей компании искреннюю благодарность за

проводенный наблюдательный аудит на соответствие системы

производственного контроля требованиям строительных норм и

европейских технических спецификаций. Аудит был проведен на высоком

профессиональном уровне в обстановке доброжелательности,

компетентности и взаимопонимания. "

Полипласт
“The current reference is issued by SIS BG to company

Center for Testing and European Certification to express a great satisfaction

from the services provided by CTEC LTD according to contract for certification of traffic

and road signs and lights.”

SIS BG
„Бих желала да изразя нашето позитивно отношение за извършените

дейности от ЛИМСУ-Стара Загора,

както и високата компетентност на персонала, провеждащ тестовете

на машините ни“

AIGER Engineering Ltd
“Management and technical team of Elcom express satisfaction with highly

constructive and effective cooperation with Center for Testing

and European Certification, Stara Zagora, Bulgaria (CTEC) regarding

the realization of testing on our products in accordance with European

directives and harmonized standards”

ЕLCOM, Serbia
“При съвместната ни работа, имахме възможност да се уверим,

че сме направили точния избор. Квалифицирани и опитни специалисти

извършиха пробовземане и анализ на прах от въздуха на работните

места на производствения отдел”

AББ България ЕООД
“Органът за контрол от вид А към “ЦИЕС” извърши качествено и в договорения срок

възложената първоначална проверка и годишен контрол за съответствие на детските площадки,

съгласно изискванията на Наредба 1/12.01.2009 г”.

OMВ България ООД
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД София, Мрежови експлоатационен

район Пловдив дава настоящото удостоверение като потвърждение на това,

че на фирмата е възложена и е изпълнена обществена поръчка,

съгласно сключен договор, с предмет: „Изпитване на електрозащитни средства,

използвани в обектите на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив ....за срок от една година. “

ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив
„Като орган за контрол от вида А, явяващ се трета независима страна,

ние се убедихме в неговата безпристрастна и точна преценка относно резултатите

на контролираните обекти.“

Билла България
„През месец август 2013 година ни предстои ресертификационен одит

и със сигурност ще предпочетем отново услугите на

дългогодишния ни партньор ЦИЕС ЕООД.”

“Строителство и монтаж” ООД
„Областна Администрация Стара Загора изразява своето положително отношение

и оценя като професионална работата си с  ЦИЕС ЕООД.

Издаденият сертификат удостовери съответствието на системата ни

за управление на качеството с изискванията на ISO 9001:2008

и създаде реална възможност да подобрим работата си между

отделните звена, както и услугите, предоставяни на гражданите на областта.“

Областна администрация Стара Загора
“При провеждането на одитите от голямо значение се оказаха

богатия практически опит и компетентност на одиторите…”

„Балбок Инженеринг” АД
„За нас е от голямо значение... да сме винаги запознати

с новостите в нормативната уредба и именно затова сме избрали ЦПО към ЦИЕС,

защото преди всичко са добри професионалисти”

„Козирог – Д” ООД
AUTHOR POSITION
“Лекторите на ЦИЕС ЕООД са винаги на ниво, изключително компетентни.

Използват се визуални и интерактивни средства за обучение,

което прави обучението много полезно и при прилагането му в практиката”

Прогрес АД

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.