Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Проверете дали вашите продукти отговарят на приложимите стандарти.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

За да сте сигурни в качеството
и безопасността на
Вашите продукти

ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Машини

ОБУЧЕНИЯ

За да повишите Вашата квалификация и да сте успешни

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

ЦИЕС

изпитване и сертификация
изпитване и сертификация

ЦИЕС е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


Нотифициран орган сме с номер 1871 за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО, Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Регламент (ЕС) 2016/425 - Лични предпазни средства.

Извършваме изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

 

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката, без сферата на храните и горивата.

 

 

 
::Издадени сертификати за строителни продукти и системи за управление

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИ

 
::Квалификации, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
::Европейски директиви и регламенти в обхвата ни на нотификация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 
::Новини за предстоящи събития и последни новости от дейността ни

АКТУАЛНО

Уважаеми клиенти,


На сайта на Българския институт по стандартизация в рубриката "Новини и събития" е публикувана информация за хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR).

 

Българският институт за стандартизация дава пояснения относно хармонизираните стандарти за строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011. Съгласно определението за хармонизиран европейски стандарт, това е европейски стандарт, разработен от признати европейски организации по стандартизация (CEN, CENELEC или ETSI), следвайки искане (мандат) на Европейската комисия (ЕК) към една от тези организации. Хармонизираните стандарти трябва да бъдат обявени в Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС) чрез цитиране на техния номер, година на издаване и заглавие.

 

Следва да се има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR), когато за даден продукт има разработен хармонизиран европейски стандарт, съответствието на продукта се оценява само по хармонизирания стандарт. Производителят издава декларация за постоянство на експлоатационните показатели (DOP), което му дава право да постави маркировка СЕ върху продукта.

 

Българският институт за стандартизация коментира, че се наблюдава голямо закъснение на обявяването в Официалния вестник на ЕС на нови издания на европейски стандарти (специално по CPR). В последния списък на хармонизираните стандарти по CPR от 09.03.2018 г. са публикувани 444 стандарта, от които 85 стандарта имат нови издания, публикувани от CEN. Тези нови издания не са цитирани в Официалния вестник, а там са старите издания на стандартите, които са отменени.

 

Когато CEN публикува ново издание на даден стандарт, старото издание се обявява за отменено. БИС, като национален орган за стандартизация, пълноправен член на CEN, трябва да отмени БДС EN, който въвежда отменения EN, макар че той продължава да фигурира в Официалния вестник на ЕС. На практика се получава, че съответствието на много строителни продукти следва да се оценява по отменени европейски стандарти, тъй като действащите не са хармонизирани чрез обявяването им в Официалния вестник на ЕС.

 

Подобно е положението и при други европейски директиви и регламенти, обхващащи разнообразни продукти.

 

Тази парадоксална ситуация не произлиза от действията на Българския институт за стандартизация, а от липсата на синхрон между Европейските организации за стандартизация (CEN и CENELEC), от една страна, и Европейската комисия, от друга страна. Новите издания на хармонизираните стандарти се подлагат на оценяване от групи експерти, наети от ЕК, наречени консултанти по Нов подход (или консултанти по отношение на хармонизацията). Те оценяват стандартите по отношение на тяхното съответствие с издадения от ЕК мандат. В много от случаите консултантите не дават положителна оценка на стандарта и той се връща в съответния технически комитет за преработване. Това забавя, понякога с години, обявяването им в Официалния вестник.

 

Българският институт за стандартизация дава информация, когато отменен стандарт запазва презумпция за оценяване на съответствието, чрез забележка в полето на стандарта. За да се види тази забележка, трябва стандартът да се намери в онлайн каталога на сайта на БИС и да се кликне върху номера му.

 

БИС съветва всички, заети в строителния процес, като проектанти, производители на строителни продукти, нотифицирани органи за оценяване на съответствието на строителни продукти, строители, контролни органи (Надзор на пазара, ДНСК), БСА и т.н., да следят стандартите в техния каталог (заедно със забележките), както и списъка на хармонизираните стандарти по Регламент (ЕС) № 305/2011, наличен на https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en, или на сайта на БИС, секция: Стандартизация/Директиви и регламенти/305/2011/Хармонизирани стандарти.*

 


*Източник: сайта на БИС http://www.bds-bg.org/bg/button_61.html

Отзиви

Клиентите за нас
Клиентите за нас

“Убедихме се, че фирмата разполага с висококвалифициран персонал,

както и с необходимата измервателна апаратура за извършване на енергийните одити”

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
“Настоящата референция се издава на „Център за изпитване

и европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора в уверение на това,

че изпълнява коректно своите задължения по Поръчка за доставка за

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Възлаганите

дейности се изпълняват винаги компетентно, експедитивно и качествено,

в пълно съотвествие с нашите изисквания.”

Аурубис България АД
„В качеството си на изпълнителен директор на „Пътстрой – 92“ АД,

искам да изразя нашата признателност и искрена благодарност

към Вас по повод изключително ползотворното ни сътрудничество

във връзка с поддържане на високи стандарти при оценяване съответствието

на произвежданите от Дружеството строителни продукти.“

Пътстрой-92 АД, София
Д-р инж. Петко Николов
“The current reference is issued in favour of the company Center for

Testing and European Certification (CTEC), NB 1871 about a service offer by them:

certification of our products according to European technical specifications – clay

masonry units. We are working with CTEC since 2005. Our long-lasting partnership is based

on their professionalism and loyalty.”

Wienerberger
"Выражаем Вашей компании искреннюю благодарность за

проводенный наблюдательный аудит на соответствие системы

производственного контроля требованиям строительных норм и

европейских технических спецификаций. Аудит был проведен на высоком

профессиональном уровне в обстановке доброжелательности,

компетентности и взаимопонимания. "

Полипласт
“The current reference is issued by SIS BG to company

Center for Testing and European Certification to express a great satisfaction

from the services provided by CTEC LTD according to contract for certification of traffic

and road signs and lights.”

SIS BG
„Бих желала да изразя нашето позитивно отношение за извършените

дейности от ЛИМСУ-Стара Загора,

както и високата компетентност на персонала, провеждащ тестовете

на машините ни“

AIGER Engineering Ltd
“Management and technical team of Elcom express satisfaction with highly

constructive and effective cooperation with Center for Testing

and European Certification, Stara Zagora, Bulgaria (CTEC) regarding

the realization of testing on our products in accordance with European

directives and harmonized standards”

ЕLCOM, Serbia
“При съвместната ни работа, имахме възможност да се уверим,

че сме направили точния избор. Квалифицирани и опитни специалисти

извършиха пробовземане и анализ на прах от въздуха на работните

места на производствения отдел”

AББ България ЕООД
“Органът за контрол от вид А към “ЦИЕС” извърши качествено и в договорения срок

възложената първоначална проверка и годишен контрол за съответствие на детските площадки,

съгласно изискванията на Наредба 1/12.01.2009 г”.

OMВ България ООД
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД София, Мрежови експлоатационен

район Пловдив дава настоящото удостоверение като потвърждение на това,

че на фирмата е възложена и е изпълнена обществена поръчка,

съгласно сключен договор, с предмет: „Изпитване на електрозащитни средства,

използвани в обектите на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив ....за срок от една година. “

ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив
„Като орган за контрол от вида А, явяващ се трета независима страна,

ние се убедихме в неговата безпристрастна и точна преценка относно резултатите

на контролираните обекти.“

Билла България
„През месец август 2013 година ни предстои ресертификационен одит

и със сигурност ще предпочетем отново услугите на

дългогодишния ни партньор ЦИЕС ЕООД.”

“Строителство и монтаж” ООД
„Областна Администрация Стара Загора изразява своето положително отношение

и оценя като професионална работата си с  ЦИЕС ЕООД.

Издаденият сертификат удостовери съответствието на системата ни

за управление на качеството с изискванията на ISO 9001:2008

и създаде реална възможност да подобрим работата си между

отделните звена, както и услугите, предоставяни на гражданите на областта.“

Областна администрация Стара Загора
“При провеждането на одитите от голямо значение се оказаха

богатия практически опит и компетентност на одиторите…”

„Балбок Инженеринг” АД
„За нас е от голямо значение... да сме винаги запознати

с новостите в нормативната уредба и именно затова сме избрали ЦПО към ЦИЕС,

защото преди всичко са добри професионалисти”

„Козирог – Д” ООД
AUTHOR POSITION
“Лекторите на ЦИЕС ЕООД са винаги на ниво, изключително компетентни.

Използват се визуални и интерактивни средства за обучение,

което прави обучението много полезно и при прилагането му в практиката”

Прогрес АД

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.