Актуализирана Инвестиционната програма на Община Стара Загора за "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

 

ЦИЕС ЕООД можем да Ви бъде полезен със следните дейности:

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Изготвяне на доклад от обследване;
  • Сертифициране на сгради в експлоатация.

Многофамилните жилищни сгради, които имат направено обследване за енергийна ефективност ще бъдат с предимство.