Стартира набирането на проектни предложения по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да подобри условията на живот на населението в страната.


ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ СА ОБЩИНИТЕ
.

Кандидатите имат задължение да изготвят и представят в АУЕР Доклад от обследване за енергийна ефективност и изискуемите документи по чл. 18, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания.

 

ЦИЕС ЕООД може да Ви бъде полезен със следните дейности:

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Изготвяне на доклад и резюме от обследването.

Докладът от извършеното енергийно обследване може да Ви донесе максимален брой точки 80 от общо 110 точки за програмата.

 

Срокът за представяне на Доклада и Резюмето в АУЕР е не по-късно от 17:00 часа на 23.01.2020 г.

 

Срокът за подаване на проектни предложения е до 16:30 ч. на 05.03.2020 г.