ЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгласно чл.60, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Съгласно чл.57 от ЗЕЕ ЦИЕС ЕООД извършва обследване за енергийна ефективност на:

  • предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  • предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия
    по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  • промишлени системи, чието годишно потребление на енергия (сбор от всички видове енергоносители) е над 3000 МWh (НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.)
  • системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители;

ЦИЕС ЕООД извършва още:

  • Оценка на постигнати енергийни спестявания, в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки, с цел придобиване на Удостоверения за енергийни спестявания.