Център за изпитване и европейска сертификация извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност и контрол за здравословни и безопасни условия на труд.

Органът за технически надзор на съоръжения с повишена опасност при ЦИЕС е лицензиран през 2003 г.  с цел осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност и подпомагане на ползвателите на такива съоръжения да спазват изискванията, определени с наредби на Министерски съвет.

През 2010 г. стартира дейността на дружеството по осъществяване на контрол за здравословни и безопасни условия на труд. Създаден е Орган за контрол от вида А при ЦИЕС, който извършва контрол по електробезопасност, фактори на работна среда и детски площадки за игра.

 

house inspection

Жилищна инспекция

Органът за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД извършва също така обследване от неинвазивен и неразрушителен метод на жилищни сгради и оценява действителното състояние на имота и изправността на интегрираните в него системи.

 

От извършеното обследване могат да се установят:

  • Проблеми в отоплителните инсталации
  • Проблеми в електро инсталациите
  • Загуба на топлинна енергия
  • Скрита влага и течове
  • Инфилтрация или Ексфилтрация на въздух
  • Микроклимат

Потенциални ползватели на услугата:

  • Инвеститори;
  • Собственици;
  • Агенции за недвижими имоти;
  • Частни лица;