Обхватът на директивата за машините е разширен, тъй като строителните подемници и преносимите взриво- монтажни и други ударни машини вече няма да бъдат изключени от нея. Границата между машинната и нисковолтовата директива е определена. Разграничаването вече няма да се извършва въз основа на основния риск. Вместо това, новата директива машини изброява шест категории на електрически машини, които са обект на нисковолтовата директива.

За останалите електрически машини, за целите на безопасност и във връзка с електрическите опасности, се прилага нисковолтовата директива, но изискванията относно оценката на съответствието и пускането на пазара се определят от директива машини.

Границата с директивата за асансьори е определена. Новият текст променя обхвата на директивата за асансьори, така че асансьорите със скорост не по-голяма от 0,15 m/s, ще бъдат изключени от обхвата на директивата за асансьори, и са включени в директивата за машини.

Обхватът на предпазните устройства, предмет на директивата за машините е уточнен. Определящият списък на защитните елементи е посочен в ново приложение. Този списък може да се актуализира от Комитета по машините за обхващане на нови продукти.

Съществени изисквания за здраве и безопасност

Съществените изисквания за здраве и безопасност не са променени съществено, въпреки че някои от тях са преработени. Значителните промени се отнасят за:

  • по-ясно изискване за оценка на риска;
  • нови изисквания за рисковете, свързани с машини, обслужващи неподвижни площадки и вземане предвид разширяването на обхвата на директивата със строителните асансьори и бавно движещи се асансьори;
  • определени изисквания, които до момента са приложими към подвижни машини или машини за повдигане, да се прилагат за всички машини, при които съществуват тези рискове;
  • изисквания по отношение на шума и вибрациите са определени по-точно.

Процедури за оценяване на съответствието

Съгласно директива машини, съответствието на повечето машини ще се доказва от самия производител.

Списъкът на категориите машини, за които трябва да се спазват специални процедури за оценка на съответствието, са посочени в приложение IV, но производителите на машини от приложение IV ще имат по-широк избор на приложима процедура:

  • за машини от приложение IV, проектирани в съответствие с хармонизираните стандарти, обхващащи всички приложими съществени изисквания, производителите ще могат да удостоверят сами съответствието на машина;
  • за машини от приложение IV, които не са проектирани в съответствие с хармонизираните стандарти, обхващащи всички приложими съществени изисквания, производителите ще могат да избират между ЕО изследване на типа от нотифициран орган или одобрение на система за пълно осигуряване на качеството от нотифициран орган.

Новата директива за машините включва и задължение на държавите-членки да следят за изпълнение на задълженията на нотифицираните органи и възможността да се оттегли или прекрати временно нотификация, ако един орган не ги изпълнява както трябва.

Надзор на пазара

Новата директива за машини определя по-ясно задълженията на държавите-членки да организират надзор на пазара. Тези задължения включват сътрудничество между органите за надзор на пазара и спазване изискванията за конфиденциалност и прозрачност.

Новата директива за машините дава възможност на Европейската комисия да приеме решение, след консултации с Комитета по машините, за забрана или ограничаване пускането на пазара на дадена категория машини, носещи риск. Тази мярка е в резултата от подобна разпоредба на Директива за обща безопасност на продуктите.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.