Приложение №10 към НК

1. Маркировката СЕ върху продукт се следва от идентификационния номер №1871 на нотифицирания орган Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД, когато процедурата, която е приложена за оценяване на съответствието включва оценка на производствения контрол, извършван от производителя. Идентификационният номер на нотифицирания орган се поставя от производителя или неговия упълномощен представител под контрол на нотифицирания орган.

2. Производителят има право да поставя идентификационния номер на нотифицирания орган в комбинация с маркировка СЕ само върху продукти, декларации за съответствие или документи, които го съпровождат, когато тези продукти са обхванати от производствения контрол, извършван от производителя и този производствен контрол е оценен от нотифицирания орган, при това документът- сертификат или одобрение на производствения контрол, е в срок на валидност. В противен случай, ЦИЕС ЕООС търси съдебна отговорност за неправомерно ползване на идентификационния му номер като нотифициран орган.

3. Съдебна отговорност, освен случаите, разгледани в т.2, се търси и когато идентификационният номер се ползва неправомерно и подвеждащо в рекламни материали и други документи.
Прилагането на дейности по оценяване на съответствието от ЦИЕС, които се разграничават от тези, свързани с оценка на производствения контрол в обхвата на нотификация, не дават право на производителя или неговия упълномощен представител да ползва идентификационния номер №1871 с рекламни или други цели.

4. Да се спазва графичното изображение, представено от ЦИЕС в уеб страницата на организацията http://www.ctec-sz.com 

ce1871