Система за управление на здравето и безопасността при работа

 

Стандарт ISO 45001:2018 заменя OHSAS 18001:2007 от 12.03.2018г. като стандарт по Системата за управление на здравето и безопасността при работа. ISO 45001 приема рамката на високо равнище, посочена в Приложение SL, за всички нови и ревизирани ISO стандарти за системи за управление.

 

ISO 45001:2018 е основен механизъм за всяка организация, която работи в сферата на осигуряване на здраве и безопастност на работното място. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопастността на работното място, и представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здраве и безопасност. Той насърчава все повече заинтересовани компании да се фокусират върху основан на риска подход при управлението на здравето и безопасността.

 

Стандартът ISO 45001:2018 система за управление на здравето и безопасността при работа е приложим за различни организации, във всякакъв размер и за всеки вид икономическа дейност. Особено прилаган е за организации, които имат висока степен на трудов риск в процесите си и висок коефициент на трудов травматизъм.
Степента на прилагане на изискванията на ISO 45001 зависи от фактори, като оценените рискове за здравето и безопасността при работа на организацията, естеството на дейността й, както и условията, при които тя работи.

 

Процес на сертификация

При интерес от Ваша страна от сертификация в съответствие с изискванията на стандарт ISO 45001:2018, моля да се свържете с нас и да попълните заявка за сертификация.
Провежда се сертификационен одит на два етапа и след успешното им протичане се издава сертификат за съответствие със срок на валидност 3 години. През втората и третата година се провеждат надзорни одити.

 

 

  • Необходимо условие

    За да бъде открита процедура по сертификация съгласно изискванията на ISO 45001, организацията трябва да притежава разработена и внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на стандарта.

  • Ползите за вас

    Сертифицираната система за управление на здравето и безопасността при работа показва отговорност към служителите, гарантира спазването на регулаторните изисквания и намалява появата на заболявания и травми.