Система за управление на качеството

Какво е ISO 9001?

Създаден от Международната организация по стандартизация (ISO), с цел да бъдат определени международни правила за управление на системите по качеството, стандартът ISO 9001 е основополагащ и е най-широко използваният международен ISO стандарт в областта на системите за управление.
ISO 9001 определя основните изисквания, които една организация следва да прилага, за да предоставя качествени услуги на своите клиенти.

Въвеждането му е осъществимо за всякакъв вид организации, независимо от дейността им.

 

Процес на сертификация

 

При интерес от Ваша страна от сертификация в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001, моля да се свържете с нас и да попълните заявка за сертификация.
Провежда се сертификационен одит на два етапа и след успешното им протичане се издава сертификат за съответствие със срок на валидност 3 години. През втората и третата година се провеждат надзорни одити.

 

 • Необходимо условие

  Задължително условие преди да предприемете действия за сертифициране по ISO 9001, съгласно изискванията, е да имате разработена и внедрена система за управление на качеството /СУК/ в съответствие с изискванията на стандарта.

 • Ползите за вас

  Удовлетворяване на изискванията

  ISO 9001 не е продуктов стандарт, но прилагането му гарантира производството на продукт / предоставяне на услуга, съответстващи на заложените критерии и приложимите нормативни изисквания.

  По-висока ефективност - Притежаването на сертификат за съответствие на системата за управление на качеството, издаден от трета независима страна/ сертифициращ орган е доказателство, че процесите в организацията протичат ефикасно.

  Повишено доверие - Сертификацията, сама по себе си е доброволен акт, но от друга страна е конкурентно предимство и увеличава доверието на клиентите към продукта/ услугата, които предлагате.

 • Защо да изберете ЦИЕС?

  ЦИЕС е акредитиран от ИА „БСА“ орган и сертификатите, които издава са признати във всички европейски страни. Предлагаме акредитирана сертификация за по-голямата част от областите, включени в класификацията на икономическите дейности – NACE.BG-2008. Имаме за партньори опитни технически експерти с професионални познания в съответните бизнес сектори и одитори с доказана компетентност, членове на международната организация на сертифицираните одитори (IRCA).