Оценяване съответствието на електрически и електронни устройства и неподвижни инсталации

Електромагнитна съвместимост е способността на съоръжението (устройството или неподвижната инсталация) да функционира задоволително в своята електромагнитна обстановка, без да създава недопустими смущаващи електромагнитни въздействия върху друго съоръжение в тази обстановка.

 

Съоръженията следва да бъдат проектирани и произведени, като се отчита развитието на съвременните технологии в тази област, така че:
а) генерираните смущаващи електромагнитни въздействия да не надвишават нивото, над което радио-, далекосъобщителни или други съоръжения не могат да се използват по предназначение;
б) да притежават ниво на устойчивост към смущаващи електромагнитни въздействия, които се очакват при използването им по предназначение, като тази устойчивост позволява на съоръженията да работят без неприемливо влошаване на използването им по предназначение.
Оценяване на съответствието е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на директивата, свързани с дадено устройство.

 

Процедури за оценяване на съответствието:

Модул А: Вътрешен производствен контрол
Модул B: ЕС изследване на типа
Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол