Актуално за Директива LVD

Новата Директива 2014/35/ЕС за безопасност на нисковолтови електрически съоръжения се прилага от 20 април 2016 г. и заменя Директива 2006/95/ЕО.