1. Компютърни умения
Работа с Word, Excel, Power Point, Internet.
Работа със специализиран софтуер AutoCAD.

Продължителност обучението: 30 – 45 учебни часа

2. Чужди езици
Английски език – начинаещи; напреднали.
Немски език – начинаещи.

Продължителност обучението: 300 учебни часа

3. Умения за учене
Обучение на обучители.
Работа в екип. Управление на стреса и времето на работното място.
Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти.
Лидерски умения и екипна ефективност.
Лична ефективност.

Продължителност обучението: 30 – 45 учебни часа